เรามุ่งมั่นที่จะรวบรวมหลักการประพันธ์ทั้งหลายไว้ ไม่ว่าจะเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต และกลบท นับแต่ครั้งโบราณมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ลูกหลานและผู้ที่สนใจได้ศึกษา และดำรงคงไว้ให้คู่กับชาติไทยสืบไป

สารบัญ

 คำประพันธ์ จำแนกออกเป็น ๗ ชนิด คือ

   ชนิดของโคลง
         ๑.๑ โคลง ๒ สุภาพ
         ๑.๒ โคลง ๓ สุภาพ
         ๑.๓ โคลง ๔ ตรีพิธพรรณ
         ๑.๔ โคลง ๕ (โคลงมณฑกคติ)
         ๑.๕ โคลง ๔ จัตวาทัณฑี
         ๒.๑ โคลง ๒ ดั้น
         ๒.๒ โคลง ๓ ดั้น
         ๒.๓ โคลงดั้นวิวิธมาลี
         ๒.๔ โคลงดั้นบาทกุญชร
         ๒.๕ โคลงดั้นตรีพิธพรรณ
         ๒.๖ โคลงดั้นจัตวาทัณฑี
         ๓.๑ โคลงวิชุมาลี
         ๓.๒ โคลงมหาวิชชุมาลี
         ๓.๓ โคลงจิตรลดา
         ๓.๔ โคลงมหาจิตรลดา
         ๓.๕ โคลงสุนธุมาลี
         ๓.๖ โคลงมหาสินธุมาลี
         ๓.๗ โคลงนันททายี
         ๓.๘ โคลงมหานันททายี
     คณะ
   ฉันท์เพิ่มเติม
        - กลอน ๖
        - กลอน ๗
        - กลอน ๘
        - กลอน ๙
        - กลอนสักวา
        - กลอนเสภา
        - กลอนนิราศ
        - กลอนนิยาย  
             - เพลงฉ่อย
             - เพลงเรือ
             - เพลงชาวไร่
             - เพลงชาวนา
             - เพลงแห่นาค
             - เพลงเกี่ยวข้าว
             - เพลงปรบไก่
             - เพลงพวงมาลัย
             - เพลงลิเก
             - เพลงลำตัด
     ๑. ชนิดบังคับเสียง แบ่งเป็นลักษณะย่อย ๕ อย่างคือ
     ๒. ชนิดบังคับคำ